Menu
Menu

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov  

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky používania Služieb (ďalej len „Služby“) a aplikácie na webovej lokalite iteamwork.sk (ďalej len „Aplikácia“).

1.2 Poskytovateľom je spoločnosť Intensic s.r.o. so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 44756801, IČ DPH: SK2022816543, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 51258/L (ďalej len „Poskytovateľ“).

1.3 Používateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla prihlasuje Aplikácii (ďalej len „Používateľ“).

1.4 Užívateľský účet je účet Používateľa identifikovaný prihlasovacím menom a heslom (ďalej len „Užívateľský účet“).

1.5 Účet je lokalita na webstránke iteamwork.sk charakterizovaná subdoménou v tvare subdomena.iteamwork.sk, do ktorej majú prístup oprávnení Používatelia prostredníctvom svojich Užívateľkých účtov (ďalej len „Účet“).

1.6 Vlastníkom účtu je Používateľ, ktorý účet vytvoril, zodpovedá za Účet v rozsahu týchto VOP, uhrádza za účet poplatky a má oprávnenie Účet zrušiť (ďalej len „Vlastník“).

1.7 Členom účtu je Používateľ, ktorému bol prístup do Účtu vytvorený Vlastníkom alebo iným Členom účtu a v primeranej miere sa naňho aplikujú ustanovenia týchto VOP, okrem tých častí, ktoré sa vzťahujú k Vlastníkovi účtu (ďalej len „Člen“).

1.8 Využívaním Služieb a Aplikácie sa Používateľ zaväzuje riadiť sa týmito VOP. VOP sa stávajú záväznými pre Používateľa aj Poskytovateľa prihlásením sa alebo registráciou Používateľa do Aplikácie.

1.9 Súhlasom s týmito VOP Používateľ získava iba nevýhradné právo Služby a Aplikáciu používať pre vlastnú potrebu, neprislúchajú mu žiadne ďalšie majetkové ani vlastnícke práva.

2. Poskytovanie služieb  

2.1 Používateľ vytvorí nový Účet registráciou na webových stránkach Služby. Používateľ má možnosť pred registráciou vybrať jeden z dostupných tarifov Služby, ktorých rozah a popis je zverejnený v rámci cenníka na webstránke. Pokiaľ používateľ tarif nevyberie, bude vytvorený Účet s najnižším tarifom. Tarif je možné v priebehu využívania Služby zmeniť.

2.2 Na prvý vytvorený Účet Používateľa sa vzťahuje bezplatná 30 dňová skúšobná lehota. Pokiaľ sa Používateľ rozhodne Službu nevyužívať, môže tento Účet kedykoľvek v rámci 30 dňovej skúšobnej lehoty zrušiť.

2.3 Používateľ môže k Účtu pristupovať prostredníctvom prihlásenia sa na webstránke www.iteamwork.sk alebo prihlásením sa na subdoméne Účtu, ktorá má tvar nazovuctu.iteamwork.sk. Pri prihlásení sa na webstránke www.iteamwork.sk sú Používateľovi zobrazené všetky Účty, ktorých je Vlastníkom alebo Členom. Následne má možnosť zvoliť, do ktorého Účtu vstúpi. Pri prihlásení sa na subdomnéne Účtu vstúpi priamo do Účtu, na subdoméne ktorého sa prihlasoval.

2.4 V rámci Účtu môže Vlastník účtu alebo Člen účtu, ktorý dostal od Vlastníka účtu oprávnenie, vytvárať ďalších Členov účtu. Vlastník účtu zodpovedá za to, že aktivity Členov v rámci Účtu, ktorého je Vlastníkom, sú v súlade s týmito VOP. Činnosť Členov účtu v rámci účtu sa posudzuje, ako by bola realizovaná samotným Vlastníkom účtu. 

3. Práva a povinnosti Poskytovateľa  

3.1 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú dostupnosť služby.

3.2 Poskytovateľ je oprávnený krátkodobo prerušiť poskytovanie služby na nevyhnutnú dobu za účelom údržby prevádzkovej infraštruktúry. Toto prerušenie poskytovania Služieb nie je v rozpore s predchádzajúcim bodom.

3.3 Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť plánované prerušenie služieb vopred na e-mailovú adresu Používateľa.

3.4 Poskytovateľ nie je zodpovedný za prerušenie poskytovania Služieb v dôsledku vyššej moci alebo v prípade poruchy alebo výpadkoch na zariadeniach tretích strán (dodávka elektrickej energie, telekomunikačné služby a pod.). Po skončení tohto stavu je Poskytovateľ povinný čo najskôr poskytovanie Služieb obnoviť.

3.5 Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služieb, pokiaľ sú tieto využívané v rozpore s VOP.

3.6 Poskytovateľ je oprávnený aktualizovať Aplikáciu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľa.

3.7 Poskytovateľ sa zaväzuje plniť ďalšie povinnosti voči Používateľovi, pokiaľ vyplývajú z týchto VOP alebo zákonnej úpravy.

4. Práva a povinnosti Používateľa 

4.1 Používateľ je oprávnený využívať Službu v rozsahu predplateného tarifu.

4.2 Používateľ sa zaväzuje využívať Službu iba na účel, spôsobom a v rozsahu, na ktorý je aplikácia určená, ktorý má predplatený a ktorý je v súlade s týmito VOP.

4.3 Poskytovateľ nie je oprávnený akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do Aplikácie, a to predovšetkým analyzovaním, dekompilovaním alebo pokúšaním sa získať prístup k dátam iných Používateľov. Používateľ je povinný vyvarovať sa akejkoľvek nevhodnej, neetickej aktivity, ktorá je v rozpore s dobrými mravmi, alebo by mohla poškodiť Poskytovateľa a/alebo ďalších Používateľov.

4.4 Používateľ nie je oprávnený v rámci Aplikácie uchovávať obsah, ktorý je v rozpore platnými právnymi predpismi SR alebo porušuje práva tretích strán.

4.5 Za obsah údajov a dát vložených alebo importovaných do Aplikácie Používateľom alebo na jeho podnet zodpovedá v plnom rozsahu Používateľ. Poskytovateľ v tejto súvislosti nie je zodpovedný za prípadný obsah porušujúci práva duševného vlastníctva alebo za obsah v rozpore s platnými právnymi predpismi SR.

4.6 Používateľ je povinný ochraňovať svoje prihlasovacie údaje a to tak, aby v maximálnej miere vylúčil možnosť ich zneužitia neoprávnenými osobami.

4.7 Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov. 

5. Cena a platobné podmienky 

5.1 Cena za Služby je stanovená v cenníku Poskytovateľa, ktorý je zverejnený na webstránke Služby. Poskytovateľ je platiteľom DPH.

5.2 Prvých 30 dní využívania Služby je bezplatných. Počas tejto doby sa Používateľ rozhodne, či chce Službu aj naďalej používať.

5.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky a ceny Služieb z dôvodov rozširovania funkčnosti Služieb alebo inflácie.

5.4 Používateľ uhrádza cenu za Službu na základe výzvy doručenej na jeho e-mail. Cena sa považuje za zaplatenú dňom jej pripísania na účet Poskytovateľa. Služby sa uhrádzajú v mesačných intervaloch, vždy vopred. Úhrady sa nevracajú, nevytvára sa kredit a je možné ich spotrebovať iba na predplatené obdobie k príslušnému Účtu.

5.5 Pokiaľ je Užívateľ v omeškaní s platbou viac ako 14 dní, Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť prístup k Službe. Pokiaľ je Užívateľ v omeškaní s platbou viac ako 30 dní, Poskytovateľ je oprávnený Účet aj so všetkými dátami nenávratne zmazať. Takému kroku prechádza e-mailová výzva Používateľovi s dodatočnou 14 dňovou lehotou na úhradu platby s možnosťou obnovenia prístupu k Účtu.

5.6 Po uhradení je Poskytovateľ povinný zaslať faktúru Používateľovi elektronicky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. 

6. Licenčné dojednanie 

6.1 Aplikácia je autorské dielo podľa Autorského zákona a Poskytovateľ k nemu vykonáva všetky majetkové práva.

6.2 Poskytovateľ udeľuje Používateľovi nevýhradný súhlas na použitie Aplikácie (ďalej len ako „Licencia“). Licencia sa udeľuje ako nevýhradná, bez územného obmedzenia, časovo ohraničená predplateným obdobím, na rozsah podľa predplatenému tarifu. Odplata za Licenciu je zahrnutá v cene za Služby podľa platného cenníka.

6.3 Používateľ je oprávnený udeliť prístup do Aplikácie prostredníctvom vytvorenia užívateľských účtov maximálnemu počtu používateľov stanovenému v rámci predplateného tarifu.

6.4 Táto licenčná zmluva sa aplikuje aj na budúce aktualizácie, modifikácie a rozšírenia Aplikácie, pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak. 

7. Záruky a vyhlásenia 

7.1 Poskytovateľ poskytuje Služby a Aplikáciu „tak ako sú“, na vlastné riziko Používateľa, bez akýchkoľvek záruk alebo podmienok, či už vyslovených alebo domnelých. Poskytovateľ taktiež nemôže zaručiť ich vhodnosť alebo spôsobilosť na konkrétny účel, uspokojivú kvalitu alebo súlad s právnymi predpismi. Používateľ bez výhrad prijíma skutočnosť, že Služby a Aplikácia nemusia spĺňať jeho požiadavky.

7.2 Poskytovateľ v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za škody, ktoré by Používateľovi mohli vzniknúť využívaním Služieb a Aplikácie, či už sa jedná o škody priame alebo nepriame. Tieto škody môžu okrem iných zahŕňať škody na dátach v dôsledku ich straty alebo poškodenia alebo ušlý zisk. Celková zodpovednosť Poskytovateľa v žiadnom prípade neprekročí výšku poplatku zaplatenú Používateľom v mesačnom predplatenom období. 

8. Odstúpenie od zmluvy 

8.1 Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán s uvedením dôvodu alebo bez udania dôvodu.

8.2 Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť v prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

8.3 Po uplynutí výpovednej lehoty začne plynúť 30 dňová lehota, počas ktorej bude Účet aj s údajmi archivovaný. Po vypršaní tejto lehoty bude účet nenávratne zrušený aj so všetkými dátami prislúchajúcimi k Účtu.

8.4 Zrieknutia sa, obmedzenia a ustanovenia, ktoré majú pretrvávať aj po skončení platnosti zmluvy, zostávajú v platnosti a účinnosti aj po jej ukončení. 

9. Záverečné ustanovenia 

9.1 Otázky neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Obchodného zákonníka, Autorského zákona, prípadne ďalšími právnymi predpismi.

9.2 Poskytovateľ aj Používateľ sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k odstráneniu prípadných sporov vyplývajúcich z týchto VOP vzájomnou dohodou.

9.3 Poskytovateľ aj Používateľ sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o zachovaní obchodného tajomstva a o ochrane dôverných informácií ako aj ustanovenia zákona 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

9.4 Používateľ súhlasí s možnosťou zverejnenia všeobecných informácií o spolupráci v referenčných a propagačných materiáloch Poskytovateľa, vrátane webstránok.

9.5 Súhlasom s VOP Používateľ súhlasí so so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov Poskytovateľom len na účely vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Používateľ súhlasí so zasielaním občasných reklamných a marketingových informácií Poskytovateľa na svoju e-mailovú adresu. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Poskytovateľ sa zaväzuje, že údaje Používateľa nesprístupní tretej osobe, s výnimkou prípadov, keď je plnenie týchto VOP zabezpečované subdodávateľmi Poskytovateľa, alebo ak to vyplýva z povinnosti na základe zákona alebo nariadenia orgánu štátnej alebo verejnej moci.

9.6 Na elektronickú komunikáciu sa využívajú e-mailové adresy info@iteamwork.sk a support@iteamwork.sk na strane Poskytovateľa a e-mailová adresa, ktorú Používateľ uviedol pri registrácii, na strane Používateľa. Komunikácia ohľadom predmetu Zmluvy vrátane fakturácie prebieha výlučne elektronickými prostriedkami.

9.7 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP. Zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke služby.

9.8 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 6.1.2015